Charakteristika a přírodní poměry navženého ZCHÚ

18. února 2009 v 9:46 | pond |  Nový rybník - rezervace?

Obecný popis:
Umělé, mělké vodní nádrže (rybníky) významné jako hnízdní a především tahová ornitologická lokalita, navíc s hojným výskytem obojživelníků a přirozených mokřadních fytocenóz - Nový rybník (42,6 ha, průměrná hloubka vody 1,4 m, zachovalé litorální porosty), Bukový rybník (0,7 ha, bohaté porosty emerzních, submerzních a především natantních vodních makrofyt), "jezírko" (cca 0,4 ha, mělká tůň vzniklá zaplavením části olšiny v nivě volně meandrujícího Nového potoka). V okolí nádrží mozaika mokrých až vlhkých luk, podmáčených olšin a lesíků s řadou vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Území se nachází ve východních Čechách severně od Svitav a jihovýchodně od České Třebové v blízkosti obcí Opatov a Třebovice. Spolu s dalšími 9 rybníky a několika poldry patří do opatovské rybniční soustavy s prostorovou návazností na soustavu rybníků u Svitav. Z hlediska biogeografického členění náleží území do Svitavského bioregionu (viz Culek et al. 1996).

Hydrologie a vodní režim na rybnících
Hydrologicky patří území do povodí řeky Třebovky (povodí Labe). Nový rybník je napájen Novým potokem pramenícím v lesním komplexu "U Antoníčka" západně od rybníka, dále dalšími dvěma lesními potůčky ze západu a z jihu a vyústěním meliorací z okolních polí a luk. Výtok je směrován do rybníka Hvězda. Maximum vody se do rybníků dostává většinou v době jarního tání, v letních měsících může být přítok vody do rybníků i nulový. Vodní režim na rybnících Nový a Bukový je řízený, je kontrolován pomocí stavidel a plně podřizován chovu ryb. Bukový rybník je užíván jako výtažník s každoročním výlovem, na Novém rybníce bylo uplatňováno dvouhorkové hospodaření, výlov probíhá na přelomu října a listopadu. Území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída, v níž se pod propustnými horninami na podložních jílech vytváří vodonosné horizonty.

Geologie a geomorfologie
Chráněné území je součástí geomorfologického celku 6c-3 Svitavská pahorkatina, podcelku 6c-3a Českotřebovská vrchovina, okrsku 6c-3a-b Ústecká brázda, kde leží v nadmořské výšce 422 m - 442 m ve zvlněném terénu sevřeném dvěma hřbety, jejichž nejvyšší polohy přesahují 600 m n.m. Na západě je to Kozlovský hřbet a na východě Hřebečovský hřbet, který se snižuje v místě Třebovického sedla a pokračuje Třebovskými stěnami (Hříva) k severu.

Geologicky patří území do oblasti, kde horninový podklad tvoří druhohorní, přesněji svrchnokřídové sedimenty, především turonské jíly či jílovce, slínovce a opuky, místy s překryvem třetihorních (neogenních) jílů a štěrkopísků nebo čtvrtohorních (pleistocenních) usazenin. Přímo v území nebyl zřejmě geologický průzkum prováděn. Ze složení vegetace lze však místně usuzovat, že se zde střídají zvápnělé (mírně bazické) sedimenty se sedimenty odvápněnými až kyselými.

Pedologie

Jako půdní pokryv se v oblasti vytvořily glejové půdy (typické gleje a luvické pseudogleje) s periodickou nebo i trvalou stagnací vody na nepropustném jílovém podloží.

Klima
Klimaticky je oblast hodnocena jako mírně teplá a mírně vlhká s průměrnou roční teplotou a průměrným ročním úhrnem srážek v České Třebové 7,1°C a 809 mm (Culek et al. 1996).
Flóra a vegetace
Fytogeograficky náleží území do mezofytika do fytogeografického okresu 63. Českomoravské mezihoří, podokresu 63.g - Opatovské rozvodí. Z hlediska potenciální přirozené vegetace jsou v zájmovém území mapovány bikové bučiny (Luzulo-Fagetum) a ve zvodnělých terénních depresích mokřadní olšiny (Alnion glutinosae). Floristicky se jedná o území relativně druhově bohaté, avšak částečně degradované nevhodnými zásahy (odvodnění luk a olšin, drenážní kanály, umělá druhová skladba dřevin). Více o charakteristických fytocenózách a nejvýznamnějších druzích rostlin v rubrice Flóra a vegetace Nového rybníka.

Fauna

(Připravuje se...)

---
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama