Komentář k dopisu pana ing. Hejduka

17. února 2009 v 11:31 | pond |  Co brání vzniku rezervace?
Dne 30.7. 2008 byla základní organizací Českého svazu ochránců přírody "Rybák" Svitavy zaslána na odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje třetí výzva k vyhlášení přírodní rezervace na Novém rybníku u Opatova - viz Výzva k vyhlášení rezervace (3). Dopisem ze dne 2.9. 2008 na ni odpověděl vedoucí OŽPZ KUPK ing. Josef Hejduk - viz Odpověď KUPK (3). ZO ČSOP "Rybák" však považuje jeho odpovědi za "nedostatečné, zcela neuspokojivé a plné omylů". Zde je (poněkud obsáhlejší) rozbor celé záležitosti:

SLOVÍČKAŘENÍ

Ing. Hejduk: "Ve svém dopise ... poukazujete rovněž na povinnost, kterou dle vašeho názoru ukládá kraji zákon o ochraně přírody a krajiny. Konkrétně potom máte na mysli vytváření sítě zvláště chráněných území. V této souvislosti bych rád upozornil, že dle citovaného zákona nejde o povinnost, nýbrž o jeden z nástrojů, kterým může být ochrana přírody zajišťována."

ZO ČSOP "Rybák" se patrně mýlí, když píše: "...nebo jeho vedoucí není schopen zajistit ... plnění zákonných povinností, mezi něž patří také vytváření sítě zvláště chráněných území podle § 2 odst. 2) písmeno e) zákona č. 114/1992 Sb." Zákon zde tuto povinnost jednoznačně neukládá: "(2) Ochrana přírody a krajiny podle tohoto zákona se zajišťuje zejména (e) vytvářením sítě zvláště chráněných území a péčí o ně". Nicméně z celého kontextu zákona je zřejmé, že orgán ochrany přírody (OOP) by tak činit měl. Měl by krom jiného doplňovat síť chráněných území, což ale Pardubický kraj nedělá. Stejným způsobem jsou v zákoně popsány i jiné "úkoly" OOP, například v § 77a, odstavci 3): "Krajské úřady ve svém správním obvodu... (b) vydávají závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov (§ 4 odst. 3),... (l) povolují výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 56)". Vydávání závazných stanovisek pro schválení LHP je přitom naprostou samozřejmostí a nikoho by ani nenapdalo tvrdit, že Krajský úřad pouze může toto stanovisko, bez kterého není možné LHP schválit, vydat. Bohužel se stejnou samozřejmostí KUPK povoluje výjimky podle § 56 (například odstřel kormoránů), přestože přímo v § 56 je řečeno, že může. Konkrétně v odstavci 1): "Výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů podle § 46 odst. 2, § 49, 50 a § 51 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody." a dále v odstavci 3): "Výjimku ze zákazu u zvláště chráněných rostlin a živočichů lze udělit jen ... (d) v zájmu předcházení závažným škodám ... v rybářském nebo vodním hospodářství". Vlastního vyhlašování přírodních rezervací se týká § 77a, odstavec 2): "Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod ... nařízení o zřízení přírodní rezervace (§ 33) a o zřízení přírodní památky (§ 36) včetně stanovení jejich bližších ochranných podmínek a zajišťují péči o tato území." Ano, i v tomto případě nemusí, ale mohou. Otázkou však zůstává, proč KUPK některé kroky (z těch, které nemusí, ale může), běžně dělá a jiné dělat odmítá.

NATURA 2000

Ing. Hejduk: "... po schválení národního seznamu a jeho zapracování do seznamu evropského započal proces vyhlašování tzv. evropsky významných lokalit (EVL) za zvláště chráněná území. Vyhlásit tyto lokality je povinností danou zákonem. Vzhledem k této skutečnosti stanovila Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 28.8. 2008 jako jednoznačnou prioritu při vyhlašování zvláště chráněných území právě naplnění zákonné povinnosti - tedy vyhlášení lokalit dle evropského seznamu. ... V souladu s usnesením Rady Pardubického kraje a vzhledem k vědomí povinnosti zajistit zákonem stanovenou péči o vyhlášená území bude prioritou v nejbližších měsících vyhlašování lokalit evropského významu."

V druhé výzvě z 22.5. 2007 ZO ČSOP "Rybák" Svitavy jako důvod k urychlenému vyhlášení přírodní rezervace Nový rybník u Opatova píše: "Brzy bude nutno přednostně vyhlašovat území NATURA2000, hrozí tedy další zpoždění, a to na mnoho let! Nelze přitom vyloučit postupnou devastaci území." Na to KUPK odpovídá (3.7. 2007): "Vhlašování lokalit soustavy Natura 2000 bude zřejmě zcela samostatnou záležitostí, která bude ujasněna teprve po přijetí novely zákona." Jak vidno, "Rybák" měl pravdu. Naproti tomu KUPK se ve své druhé odpovědi zásadně mýlil nebo dokonce záměrně mlžil. Dobré však není ani jedno. Nyní ing. Hejduk jasně naznačuje, že lokalitami, které nebudou na seznamu EVL, se Kraj nehodlá v nejbližší době zabývat. Přitom by však stále ještě nějaký čas měl - doplnění národního seznamu stále ještě nebylo Vládou ČR schváleno a po zapsání do evropského seznamu jsou členské státy EU povinny vyhlásit chráněná území do 6 let.

Ing. Hejduk: "Dle mých informací jsou obě vámi k vyhlášení navrhovaná území součástí rozšíření národního seznamu, které je v současné době projednáváno. Nový rybník by měl být součástí EVL Mokřiny u Nového rybníka a lokalita Pod farským či Farský les by měla být součástí EVL Psí kuchyně."

Pan ing. Hejduk se zde dopustil několika hrubých nepřesností a omylů. Lokalita Farský les je skutečně součástí navrhované EVL Psí kuchyně, ale jde o les nacházející se u obce Semanín. ČSOP "Rybák" však ve svých návrzích zmiňuje jinou lokalitu - Pod farským, která leží u Opatova nedaleko Nového rybníka a ta není součástí žádné navrhované EVL. Ani Nový rybník není navržen na doplnění národního seznamu EVL (Natura 2000). I když původně měly být obě lokality součástí návrhu jako "Mokřiny u Nového rybníka", nakonec se na seznam nevešly. Nicméně pod názvem "Nový rybník" (CZ0536461) je lokalita, spojující rybník Nový a území Pod farským, součástí tzv. České natury (AOPK ČR, 2006: "Optimalizace výsledků mapování přírodních biotopů a jejich aktuálního zastoupení na území ČR jako předmětu ochrany v současné síti maloplošných zvláště chráněných území v ČR"), která má rovněž sloužit krajům jako podklad pro vyhlašování maloplošných ZCHÚ. Přestože ČSOP "Rybák" zde v poslední době také navrhuje jediné (spojené) chráněné území - původně byly navrhovány zvlášť PR Nový rybník u Opatova a PP Pod farským - v několika detailech, týkajících se vedení hranic ZCHÚ a zahrnutí některých ploch do rezervace, se liší od návrhu AOPK. Proto už několik let vyzývá KUPK k zahájení jednání o tomto území (za účasti KUPK, AOPK, majitelů a uživatelů pozemků a navrhovatele rezervace - ZO ČSOP Rybák), na kterých by se dohodlo vedení hranic a zásady hospodaření. KUPK na to ale neslyší.

Mapka navržené PR Nový rybník (CZ0536461) dle AOPK ČR, 2006. Lokalita Pod farským je v jižní části vyšrafovaného území.

KONCEPCE OCHRANY PŘÍRODY

Ing. Hejduk: "Zároveň však uložila (Rada PK) zahájit práci na aktualizaci koncepce ochrany přírody kraje. Další zvláště chráněná území by potom měla být vyhlašovaná - pokud se prokáže jejich jedinečnost - po schválení aktualizované koncepce ochrany přírody v Zastupitelstvu Pardubického kraje."

Škoda, že pan Hejduk nevysvětlil, co vedlo Radu PK k zadání aktualizace Koncepce. Mnoho lokalit navržených na zvláště chráněná území je součástí již schválené Koncepce ochrany přírody (2004), jakož i návrhů České natury (2006), která vychází z detailního mapování a průzkumu těchto loklait. Pardubický kraj však stále váhá se zahájením vyhlášování chráněných území a namísto toho zadává další drahé studie (aktualizace koncepce), které mají ověřit již několikrát prokázanou jedinečnost navržených lokalit. Nebo chce Kraj těmito průtahy docílit toho, že některé lokality svoji hodnotu a jedinečnost (bez dostatečné ochrany) skutečně ztratí, a nebude tedy již důvod k jejich vyhlašování? Unikátnosti a přírodním hodnotám navrhované rezervace Nový rybník u Opatova se věnuje rubrika Proč území chránit.

MLČENÍ

K dalším pasážím ve Výzvě k vyhlášení rezervace (3) a doporučením ZO ČSOP "Rybák" se ing. Hejduk vůbec nevyjadřuje, žádným způsobem nekomentuje ani předchozí (nesplněné) sliby OŽPZ KUPK. ZO ČSOP "Rybák" Svitavy v současné době zvažuje další postup, s panem ing. Hejdukem si však už tímto způsobem zřejmě dopisovat nebude, neboť "pravděpodobně nelze očekávat, že by KUPK po další výzvě začal konečně jednat, dokonce ani že by erudovaně a pravdivě odpověděl".

---


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 coach outlet coach outlet | E-mail | Web | 28. února 2011 v 2:56 | Reagovat

I agree with you . In it something is. Now all became clear, I thank for the help and I hope to see more such articles.

2 coach outlet coach outlet | E-mail | Web | 30. května 2011 v 5:34 | Reagovat

This topic was really educational and nicely written. I approach to do some additional exploration on this. Gives thanks for sharing this timely data. We require additional like this

3 coach outlet outline coach outlet outline | E-mail | Web | 30. května 2011 v 5:34 | Reagovat

What a fun pattern! It's great to hear from you and see what you've sent up to. All of the projects look great! You make it so simple to this.Thanks!

4 coach outlet canada coach outlet canada | E-mail | Web | 30. května 2011 v 5:37 | Reagovat

I follow threads and blogs.Love to post and comments.There are lot of stuff of me and hoping to receive as well from you.

5 Coach Luggage Coach Luggage | E-mail | Web | 11. června 2011 v 3:44 | Reagovat

Thank you for the tutorial! Those are extremely cute!

6 Coach Luggage Coach Luggage | E-mail | Web | 11. června 2011 v 3:44 | Reagovat

Thank you for the information ..well appreciated!

7 Coach Luggage Coach Luggage | E-mail | Web | 11. června 2011 v 3:45 | Reagovat

A friend without faults will never be found.

8 Thomtuclits Thomtuclits | E-mail | Web | 5. května 2017 v 2:18 | Reagovat

Barcelona Comprar Propecia Canadian Viagra On Line Fda Approved Viagra In Wiesbaden Kaufen Cetazolin And Keflex  <a href=http://byuvaigranonile.com>viagra</a> Zithromax Route Administration

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama