Rezervace navrhována už 17 let - shrnutí

17. února 2009 v 16:34 | pond |  Co brání vzniku rezervace?
1992
První snahy o zřízení rezervace, první návrhy ornitologů (Rybka, Polák, Janoušek)

1994
První plán péče pro PR Opatovské rybníky (V. Rybka). Počítá se s rezervací zahrnující Nový rybník a rybník Hvězda.
V privatizaci získala rybníky do vlastnictví firma Rybářství Litomyšl s.r.o., která rezervaci nechce.

1996
Referát životního prostředí Okresního úřadu Svitavy provedl úpravy plánu péče a v srpnu jej schválil. (Později RŽP vydal i rozhodnutí o zřízení přírodní rezervace, tehdejší přednosta OkÚ Svitavy, pan ing. Josef Janeček, ale rozhodnutí nepodepsal nebo je nařídil stáhnout. Pak už se ve věci nedělo nic.)

1998
Na zadání RŽP byla zpracována "Studie rybářského hospodaření. Opatovské rybníky" (Přikryl Ivan & Faina Richard, ENVI s.r.o. Třeboň), která obsahuje i některá doporučení pro hospodaření na rybnících.

1999 - 2001
Pokračoval výzkum fauny obojživelníků a vodních a mokřadních ptáků. U řady ptačích druhů byl zjištěn setrvalý poles početnosti (výsledky byly shrnuty v práci JETMAR F. 2000: Výskyt a změny početnosti ptáků na soustavě rybníků u Opatova. Sylvia 36: 127-153.). Rybník Hvězda postupně ztrácel na významu jako hnízdiště vodních ptáků, jako tahová lokalita však zůstal nadále cenný. Naopak Nový rybník a okolní plochy byly stále více doceňovány jako biotop pro rozmnožování obojživelníků, výskyt vzácného hmyzu (např. vážek) a jako stanoviště vzácných druhů rostlin. Začalo se mluvit o "průchodnějším" návrhu rezervace - bez rybníka Hvězda.

2002
V srpnu byl na RŽP OkÚ Svitavy předán nový plán péče pro PR Nový rybník u Opatova (F. Jetmar), s rybníkem Hvězda se již nepočítá.

2003
Na jaře navštívili zástupci ZO ČSOP "Rybák" Svitavy několikrát odbor životního prostředí a zemědělství KUPK a osobně předali nový plán péče. Jednání se účastnil také radní ing. Petr Šilar, který spolu s vedoucím odboru ing. Josefem Hejdukem přislíbil jednání o lokalitě za účasti majitele Rybářství Litomyšl s.r.o.
Na podzim byl vypracován a předán na KUPK OŽPZ plán péče pro navrhovanou přírodní památku Pod farským (F. Jetmar) - loklaita jižně od Nového rybníka v k.ú. Opatov v Čechách.

2004
Byla schválena Koncepce ochrany přírody Pardubického kraje. Jsou zde uvedeny i návrhy PR Nový rybník u Opatova a PP Pod farským.
Aniž by proběhlo slíbené jednání, bylo ve 2. polovině roku připraveno oznámení o záměru zřídit PR Nový rybník u Opatova. Nebylo však nikdy podepsáno a rozesláno.

2005
30.3. zaslala ZO ČSOP "Rybák" na KUPK OŽPZ dopis, kde žádá vysvětlení, proč KUPK otálí s vyhlášením rezervace (viz Výzva k vyhlášení rezervace (1)).
27.4. poslal OŽPZ KUPK odpověď, kde uvedl, že vyhlášení rezervace brání jistá právní překážka. Jak se posléze ukázalo, tato překážka ve skutečnosti neexistovala a Pardubický kraj mohl rezervaci podle stávajících předpisů zřídit - jiné kraje v té době přírodní rezervace nebo památky vyhlašovaly. OŽPZ ovšem také slíbil: "V okamžiku, kdy pominou tyto právní překážky…, bude beze zbytku ustanovení § 40 krajským úřadem naplňováno a bude přikročeno k vyhlášení rybníku Nový za území zvláště chráněné. ... Vzhledem k již vypracovanému plánu péče o budoucí ZCHÚ nepředpokládám po vydání příslušné vyhlášky další časové prodlevy, neboť většinu údajů pro vypracování návrhu bude možno čerpat z tohoto plánu péče." A dále uvažoval - v případě potřeby - o svolání jednání ke konkrétním otázkám.
Přestože tedy neexistují právní překážky bránící vyhlášení rezervace a přestože se KUPK OŽPZ již před 4 lety zavázal zahájit proces vyhlášení PR a případně svolat příslušná jednání, až dodnes (únor 2009) žádné jednání neproběhlo a k vyhlášení rezervace přikročeno nebylo .

2006
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky vypracovala tzv. Českou naturu, kde je pod názvem Nový rybník (CZ0536461) navrženo k ochraně území spojující dvě původně samostatně navrhované lokality (Nový rybník a Pod farským).

2007
22.5. adresovala ZO ČSOP "Rybák" Krajskému úřadu druhou Výzvu k vyhlášení rezervace. V ní upozorňuje, že (1) právní překážky neexistují (viz výše), (2) plán péče pomalu zastarává, (3) s vyhlášením území za chráněné se počítá i ve schválené Koncepci ochrany přírody Pardubického kraje i v návrhu AOPK v rámci České natury, (4) brzy bude nutno přednostně vyhlašovat území Natura 2000 a že tedy hrozí další zpoždění, a to na mnoho let.
3.7. KUPK na výzvu odpověděl a ke svým slibům se přiznal: "Jsme si vědomi závěrů všech předchozích vyjádření OOP ve věci a jsme informováni o tom, že jiné kraje nová zvláště chráněná území vyhlašují." Jelikož právní překážky (viz bod 1) už nemohl KUPK uvést jako důvod své nečinnosti v dané věci, musel buď začít pracovat na přípravě rezervace, nebo předložit jiné překážky, které mu v tom brání. Zvolil si druhou možnost a jako překážku v práci uvedl "časovou zaneprázdněnost a nedostatečnou personální kapacitu" (a to i přes to, že úřad posílil o nové zaměstnance právě za účelem vyhlašování ZCHÚ). Na takovou výmluvu snad ani nelze smysluplně reagovat (reakce "Rybáka" je v jeho třetí výzvě - zde).
K bodu (2) KUPK jen stroze uvádí, že pro potřeby projednání se plány péče adekvátně aktualizují - ale tu aktualizaci musí někdo provést a musí se mu za práci zaplatit, čím delší bude prodleva, tím více změn a více práce. KUPK má ale asi dostatek financí na její pokrytí. Přípravu nového plánu péče pro spojené chráněné území (Nový rybník + Pod farským) považuje KUPK za velice náročný úkol, a tak ho pro jistotu ani nikomu nezadal. Pouze upozornil na odlišnost návrhů v Koncepci a České natuře - viz bod (3). K bodu (4) KUPK uvádí: "Vyhlašování lokalit soustavy Natura 2000 bude zřejmě zcela samostatnou záležitostí, která bude ujasněna teprve po přijetí novely zákona." Jak ukázala poslední odpověď od pana ing. Hejduka (viz dále), opak je pravdou a Kraj nyní bude prioritně vyhlašovat lokality evropského významu (v souladu s usnesením Rady Pardubického kraje).
KUPK se v této odpovědi z 3.7. dále zavázal k tomu, že bude v rámci probíhající komplexní pozemkové úpravy "mj. uplatňovat požadavky na pozemky pro navrhované zvláště chráněné území. ... Bylo by mrháním finančních prostředků nyní zadávat geodetické vytyčení ze zdrojů OOP, když zaměření a vytyčení pozemnků proběhnou v gesci pozemkového úřadu." Komplexní pozemková úprava byla v k.ú. Opatov v Čechách zahájena v roce 2008 a měla by probíhat asi 2 roky. Podle sdělení Pozemkového úřadu Svitavy ještě v létě 2008 KUPK žádné požadavky neuplatnil.

2008
30.7. zaslala ZO ČSOP "Rybák" na KUPK OŽPZ třetí výzvu. V ní doporučuje Krajskému úřadu, aby zajistil vypracování aktuálních podkladů pro vyhlášení rezervace, zejména (1) návrh vedení hranice chráněného území a (2) návrh zásad a způsobů obhospodařování pozemků v rezervaci. Tyto návrhy by podle "Rybáka" měly být vypracovány a projednány před dokončením komplexní pozemkové úpravy (2010?), aby následně mohly být všechny materiály využity pro tvorbu nového plánu péče.
2.9. sice KUPK (ing. Hejduk) odepsal - viz Odpověď KUPK (3), ale popletl si zde lokalitu Farský les s lokalitou Pod farským a nesprávně předpokládal, že navrhovaná území (Nový rybník a Pod farským) budou řešena v rámci Natury 2000 (více zde). Na výše uvedená doporučení "Rybáka" nijak nereagoval. Dosud tedy není známo, že by KUPK OŽPZ podnikal ve věci vyhlášení přírodní rezervace na Novém rybníku nějaké kroky.

---

Poznámka: Přestože s rybníkem Hvězda se nadále do rezervace nepočítá, po vybudování ostrůvků a tůní v souvislosti s rekonstrukcí hráze v roce 2005 se opět zvýšil počet hnízdících vodních ptáků - v roce 2006, kdy zde po 2 letech bez vody zůstávalo množství vodní vegetace, to byly především lysky černé, potápky roháči nebo kopřivky obecné, od roku 2007 opět hnízdí racek chechtavý, zahnízdila i volavka popelavá. V roce 2008 byl několikrát v kolonii racků v době hnízdění zaznamenán i vzácný racek černohlavý.

Kolonie hníznících racků chechtavých na ostrůvku rybníku Hvězda (v sousedství Nového rybníka):

Hnízda racka chechtavého s vejci:

---
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Coach Factory Outlet Coach Factory Outlet | E-mail | Web | 9. dubna 2011 v 10:51 | Reagovat

I was greatly interested with what you have shared and posted with us. Thanks for this anyway.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama